شرکت شرکت پروتئین ایمن تاب در سال 1393 با ایده تولید غذای حیوانات خانگی با توجه به استاندارد های روز جهانی تاسیس و با برند تجاری سلبن شروع و به فعالیت نموده است.