غذای خشک گربه بالغ، حاوی اردک، دفع کننده گلوله مویی، ۲ کیلوگرمی، کتلوکس، جوسرا

1,320,000 تومان

غذای خشک گربه بالغ، حاوی اردک، دفع کننده گلوله مویی، ۲ کیلوگرمی، کتلوکس، جوسرا

Josera, Catelux, Cat Dry food, Anti Hairball, Duck, 2Kg

موجود